Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådets udvalg
Kirke på vej

Medlemmer

 • Peter Tingleff, projektleder.
  • Mobil 6161 5240
  • Mail: peter@kirkepaavej.dk
 • Henning Marcher
 • Anna Helleberg Kluge, provst (formand)
 • Johan Linde
 • Anni Olsen
 • Kirsten Vej Petersen
 • Mogens Slot Nielsen

Kirke på vej har sin egen hjemmeside. Se mere her.

Kommissorium

Udvalget Kirke på vej oprettes under Stiftsrådet i Roskilde Stift med henblik på at styrke kirkens liv og vækst gennem projektet Kirke på vej. Kommissoriet beskriver udvalgets formål, ansvarsområde og rammer. Udvalget har bemyndigelse til på egen hånd at arbejde indenfor godkendt kommissorium, handlingsplan og budget, og har herudover ret til at foretage indstillinger til Stiftsrådet.


1. Formål

Udvalgets formål er at udvikle og eksperimentere med nye former for kirke gennem projekt Kirke på vej og sikre gode rammer for og opfølgning af projektet. 

 

Kirke på vejs mission er

 

 • At dele evangeliet med mennesker med særligt fokus på dem, der ikke bruger kirken jævnligt.
 • At give anledning til at eksperimentere med andre måder at være kirke på.
 • At skabe rammer for samarbejde, gensidig respekt og inspiration mellem den traditionelle kirke og nye former for kirke.
 • At vi som kirke opdager Kristus i verden, og det Han allerede gør udenfor kirken.

 

2. Praksisser

Udvalget vil arbejde for og med praksisser, hvor vi hører og handler sammen:

 • Høre: arbejde for og med øvelser i at have en lyttende tilgang til Gud, mennesker og kontekster.
 • Handle: arbejde for og eksperimentere med nye udtryk for tro og kirke.
 • Sammen: arbejde for og med etablering af nye netværk og fællesskaber.


Dette kan udmønte sig i nye former for spiritualitet, lydhørhed, åbenhed, sprog, arbejdsformer og samarbejde på tværs af kirkelige traditioner og retninger. Ligeledes kan det bidrage med udvikling af nye aktiviteter og materialer til inspiration og vidensdeling.

 

3. Ansvarsområder

Udvalget har ansvar for følgende aktiviteter:

 • Økonomi: Sikre budgetopfølgning og udarbejde årligt budgetforslag.
 • Udarbejde årlig handleplan for projekt Kirke på vej.
 • Løbende opfølgning på handleplan.

 

4. Rammer

Udvalget har nedenstående rammer: 

 • Udvalget kan iværksætte og nedlægge aktiviteter indenfor sit ansvarsområde for at fremme formålet i samarbejde med lokale kræfter.
 • Udvalget kan agere frit indenfor sin budgetramme.
 • Der skal fra hvert udvalgsmøde udarbejdes et kort referat, som udsendes til hele udvalget og Stiftsudvalget.
 • Projektlederen har ansvar for, at budgetrammen overholdes og kan prioritere i henhold til aftaler med udvalget.
 • Formanden har ansvar for udarbejdelse af dagsorden og indkaldelse til udvalgsmøder i fornødent omfang.

 

5. Udvalgets sammensætning

Udvalget består af biskoppen, projektlederen for Kirke på vej og fem valgte medlemmer, som forventes aktivt at arbejde med praksisser jf. punkt 2. Udvalget indstiller nye medlemmer til stiftsrådet og konstituerer sig selv med en formand og en referent. 

 

6. Handleplan

Udvalget udarbejder årligt et forslag til handleplan og budget, som godkendes af Stiftsrådet. Handleplanen beskriver udvalgets sammensætning, mødefrekvens og de aktiviteter, udvalget forventer gennemført i løbet af året. Budgettet beskriver økonomiske ressourcer, udvalget kan råde over i perioden.

 

Handleplan for Kirke på vej 2014

Udvalget for Kirke på vej vil i overensstemmelse med sit kommissorium arbejde på baggrund af nedenstående i 2014.

 

1. Mødefrekvens

Udvalget mødes én gang i kvartalet.

 

2. Aktiviteter

Udvalget vil arbejde for følgende:

 • Spagettinetværk: der gennemføres i alt 3 aktiviteter.
 • Læringsnetværk/Inspirationsdage: der gennemføres i alt 2 aktiviteter.
 • Lytte processer: etablering af i alt 2 lokale grupper med lytte-praksis.
 • Udvikling af Natkirke flere steder i stiftet.
 • Konference: der gennemføres en Kirke på vej konference i november 2014. Konferencen skal gøre status, kommunikere visionen fremadrettet og indebære udadrettede elementer.
 • International inspiration.
 • Dialog med provster med henblik på at identificere et provsti til udviklingssamarbejde, evt. i samarbejde med ”Lokal Kirkeudvikling”.
 • Kommunikation: kommunikationen kan både rettes mod studiesteder som 3K, pastoralseminariet, fakulteter og ud i stiftet.

 

 

Stiftsrådet godkendte på sit møde den 26. maj 2014 udvalgets kommissorium.