Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådets udvalg
Økumeni & Mission

Medlemmer

 

 • Sognepræst David Varming Winsløw (formand)
 • Biskop Ulla Thorbjørn Hansen
 • Domprovst Anne Sophie Olander Christiansen (stiftsrådets repræsentant)
 • Eigil Waagstein, Roskilde Domprovsti (stiftsrådets repræsentant)
 • Mogens Slot Nielsen, Greve-Solrød Provsti (stiftsrådets repræsentant)
 • Sognepræst Judith Kobbeltvedt Madsen, Tersløse-Niløse-Skellebjerg - også medlem af Folkekirke og Religionsmøde
 • Sognepræst Karin Wandall, Grevinge
 • Sognepræst Peter Tingleff, Karlslunde Strand, leder af Kirke på Vej
 • Steen Barnechow Vognsen, medlem af menighedsrådet i Boholte Sogn
 • Sognepræst Jannie Persson, Lyderslev-Frøslev
 • Sognepræst Meghan Welsch Jakobsen, Soderup-Kirke Eskilstrup og migrantpræst i Holbæk Provsti
 • Sognepræst Thomas Horneman-Thielcke, Herlufsholm og medlem af Det mellemkirkelige Råd
 • Sognepræst Martin Ishøj, Sankt Jørgensbjerg Sogn 

Kommissorium

Formål

Udvalget skal på vegne af Stiftsrådet i Roskilde Stift styrke arbejdet inden for områderne økumeni og mission på baggrund af visionen om at være kirke for alle mennesker.

Vision

At forkynde evangeliet om Jesus Kristus for alle mennesker, uanset om de er folkekirkemedlemmer, medlemmer af andre kristne kirker eller har en anden tro eller livsopfattelse.

At give udtryk for, at kristen tro betyder åbenhed og imødekommenhed over for mennesker, der er anderledes end os selv, hvor mission og et åbent møde er hinandens forudsætninger.

At give udtryk for, at alle kristne er kaldet til at følge Jesus Kristus, og at det kommer til udtryk på mangfoldige måder, hvor vi er kaldede til at følges på vejen i fællesskab med accept og anerkendelse af forskelle. 

At arbejde for, at denne forståelse af økumeni og mission bliver en integreret del af menighedernes liv i Roskilde Stift i de enkelte sogne og provstier.

Arbejdsområder

 • At udvælge 1-3 projekter om året i overensstemmelse med udvalgets formål.
 • At være reference for og medvirke til at styrke migrantpræstenetværket og dets arbejde i Roskilde Stift i samarbejde med koordinatoren for netværket.
 • At støtte konkrete projekter indenfor udvalgets formål, som varetages af andre aktører.
 • Kontakt til andre kirke- og trossamfund i Roskilde Stift.
 • Kontakt til missionsorganisationer og andre frie folkekirkelige organisationer.
 • Deltagelse i arbejdet i Folkekirkens mellemkirkelige Råd.
 • Deltagelse i Folkekirke- og Religionsmøde.
 • Deltagelse i Folkekirkens Migrantsamarbejde.

Der udarbejdes hvert år en arbejdsplan og et budgetforslag for det næstfølgende år, som sendes til Stiftsrådet til behandling ifm. budgetforhandlinger.

Struktur

Udvalget består af mindst 7 medlemmer. Stiftsrådet tilforordner mindst 2 medlem af sin midte. Koordinatoren for migrantpræstenetværket er født medlem. De øvrige 4-6 medlemmer udpeges af udvalget og godkendes af Stiftsrådet. 

Alle medlemmer vælges for en fireårig periode og valget finder sted efter valg til menighedsråd. Det er er muligt at blive genvalgt.

Nye medlemmer kan om nødvendigt indvælges i løbet af en valgperiode.

Udvalget kan løbende nedsætte arbejdsgrupper, hvortil der kan knyttes medlemmer, der ikke sidder i udvalget.

Stiftsudvalget konstituerer sig hvert år på årets første møde. Her vælges en formand og næstformand. Repræsentationsopgaver fordeles mellem alle udvalgets medlemmer.

Stiftsudvalget holder mindst 4 årlige møder. Mødedatoerne fastlægges for at år gangen, og datoerne afstemmes med Stiftsrådsmøderne.

Stiftsadministrationen stiller en medarbejder til rådighed som sekretær for udvalget.

Formand, næstformand og udvalgets sekretær udarbejder i fællesskab en dagsorden til udvalgsmøderne. Dagsorden udsendes senest 5 dage inden mødet. Møderne er i udgangspunktet ikke offentlige.

Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. 

Der tages referat af udvalgets sekretær og referatet er offentligt tilgængeligt på Roskilde Stifts hjemmeside.

Dagsorden for møder i udvalget skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 

4. Status på igangværende projekter

5. Økonomi 

6. Orientering fra nationale fora og netværk (evt. skriftligt).

7. Ansøgninger og henvendelser fra eksterne aktører.

8. Næste møde 

9. Evt. 

Økonomi

Udvalget indsender på baggrund af arbejdsplanen et budgetforslag for det følgende år til stiftsrådet i overensstemmelse med den af rådet fastlagte tidsplan for budgetprocessen. Større udgifter godkendes på udvalgsmøderne eller mellem møderne af formand og næstformand inden for de i budgettet udstukne retningslinjer. Udvalgets sekretær orienterer på hvert møde om den økonomiske situation.

Ved årets afslutning indsender formand og næstformand en årsrapport til stiftsrådet, hvor der redegøres for, hvordan arbejdsplan og budget er blevet forvaltet.

Kommissoriet blev godkendt på stiftsrådsmødet den 7. december 2022