Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådets udvalg
Diakoniudvalget

Diakoniudvalget
 

To, der holder i hånd

Foto: Colourbox(behøver ikke foto-byline)


Besøgstjeneste, hjemløsearbejde og julehjælp er eksempler på diakonale indsatser. Dette udvalg har som målsætning at styrke og inspirere det diakonale og sjælesørgeriske område i stiftets sogne. Man ønsker at indsamle viden, inddrage erfaringer fra ind- og udland, at afholde temadage og varetage kontakten til diakonale organisationer med henblik på at fremme og udvikle samarbejdet mellem disse og sognene.      
 

Den Diakonale Udviklingspulje

Diakoniudvalget

Kommissorium

Roskilde Stifts Diakoniudvalg 2022 – 2026

 

Grundlag

Ud af Roskilde Stiftsråd er nedsat et diakoniudvalg.

Det er diakoniudvalgets formål at styrke, inspirere og synliggøre den folkekirkelige og diakonale indsats i Roskilde Stift.

Udvalget er sammensat af lægfolk fra stiftsrådet, lægfolk udenfor stiftsrådet og præster ansat i stiftet. Udvalgets aktiviteter støttes i øjeblikket i et vist omfang af en ekstern diakonal konsulent.

Udvalget har sit afsæt i empiri og faglig indsigt fra medlemmernes hverdag og uddannelse, stiftes sogne, fra Dansk Diakoniråds inspirationspapir og input fra en række andre kilder.

Nærværende dokument skal ses som en ledetråd for og ambitionen med udvalgets arbejde.

 

Hovedlinjen i arbejdet:

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og udtrykkes gennem næstekærlighed, inkluderende fællesskab, værn om skaberværket og kamp for retfærdighed”.1

 

Diakoniudvalgets formål:

Diakoniudvalget skal fungere som en idé- og vidensformidlingsinstans. Udvalget henter inspiration og opsamler erfaringer om diakoni internationalt, nationalt og med andre stifter om forståelsen og udvikling af diakoni i samfundet. Også gerne i samarbejde med andre aktører i civilsamfundet omkring diakonale/sociale indsatser.

Diakoniudvalget skal være inspirationskilde samt facilitator for stiftets præster og menighedsråd, ved at etablerer netværk i provstierne, styrke sognene og bistå med at få diakonien omsat i praktiske aktiviteter lokalt.

 

Diakoni på dagsordenen – Ambitionen:

Vi ønsker at være med til at skabe den diakonale dagsorden, og give den sprog og krop i kirkernes daglige liv og arbejde. 

Dette vil vi gøre ved:

Arrangere kurser, temadage og workshops i Roskilde Stift. 

Udgive nyhedsbreve og Facebookopslag med inspiration til diakonalt arbejde og vidensdeling. 

Gøre Facebooksiden ’diakoni Roskilde stift’ aktiv og relevant.

Være aktive medlemmer i Dansk diakoniråd 

Udgive ’forslag til diakonale tekster’ til inspiration for alle stiftets sogne og provstier, til mulig udgivelse i lokale kirkeblade, lokalaviser osv.

Søge at udgive 1-2 artikler årligt i udgivne medier, som sjællandske medier, kristeligt dagblad, altinget eller lign.

 

Viden og inspiration

Vi ønsker at være inspirator og skabe diakonale læringsplatforme og mødesteder for stiftets diakonalt interesserede. 

Dette vil vi gøre ved:

1 heldags diakonikonference årligt for alle diakoni interesserede i stiftet

4 fyraftensmøder i skiftende provstier, for at skabe mulighed for diakonal inspiration i lokalområdet.

Mulighed for at trække på konsulentens ressourcer og viden til lokal sparring. 

 

Diakoni i praksis

Diakoni er Evangeliet i handling, og vi ønsker derfor at have en praksisnær tilgang til det diakonale arbejde. Vi ønsker at have mulighed for at støtte op om den brede diakoni lokalt gennem diakonale projekter, der har brug for økonomi eller hjælp til organisering o.a. 

Dette vil vi gøre ved:

Akut projektmiddelpulje på 50.000kr årligt. (2024)

Puljen kan søges af stiftets sogne, der har en diakonal ide/aktivitet, der ikke er lokale midler til at gennemføre.

Midlerne skal søges og godkendes i Diakoniudvalget.

Ansøgning består af kort projektbeskrivelse, budget og kontaktoplysninger på projektleder til opfølgende spørgsmål. 

Ansøgning sendes til konsulent og formand.

Midlerne kan ikke bruges til løn eller andre administrative omkostninger.

Konsulenten kan inddrages og besøger under alle omstændigheder projektet mindst en gang under projektperioden. 

Der ydes et max. tilskud på 15.000kr pr projekt. 

Der ydes ikke tilskud til samme projekt mere end en gang.

Puljen er en akut-pulje og det ønskes at der maksimalt går 30 dage fra ansøgningen er modtaget til sognet har svar.

 

Udvikling

Det er vigtigt at diakoniudvalget følger med i den diakonale og samfundsmæssige udvikling, for at kunne være relevant for både kirke og samfund. Det er vigtigt vi holder fingeren på pulsen, og tager ved lære af, hvad udvalg i andre stifter eller på andre områder gør.

Det vil vi gøre ved:

Studietur til andre stifter/lande hvert 2. år

Opfordrer til netværk mellem stiftskonsulenter (både i Roskilde stift og landsdækkende med diakonikonsulenter) for at kunne udveksle viden og erfaringer og bringe det i spil lokalt

Fagligt oplæg fra en ekstern inspirator på mindst et diakoniudvalgsmøde årligt.

Være åbne for nye medlemmer og konstellationer i udvalget, herunder også andre diakonale aktører i stiftet.

 

Diakonikonsulent

Vi ønsker at skabe bedre mulighed for at diakonien kan blomstre i hele Roskilde stift. Det kræver tid, lokal indsigt, diakonal forståelse og en tilknytning til stiftskontoret. 

Vi ønsker derfor at stiftet ansætter en diakonikonsulent, der kan arbejde sideløbende med udvalget og understøtte udvalgets formål og ambitioner. 

 

Økonomi

Diakoniudvalget er ansvarlig for et budget afsat til de ovenfor nævnte formål og ambitioner.

 

 

Vedtaget af Diakoniudvalget 20.4.23