Fortsæt til hovedindholdet
roskildestift.dk
Hvad er et stift?

Hvad er et stift?

Et stift er en geografisk forvaltningsmæssig institution under Kirkeministeriet. 

Folkekirken i Danmark er inddelt i 10 stifter. Hvert stift forestås af en biskop og en stiftsøvrighed (biskop og stiftamtmand i forening).

Stiftet finansieres bevillingsmæssigt af Fællesfonden og modtager derudover tilskud fra staten i forbindelse med aflønning af stiftets præster.

Stifternes hovedopgaver kan opdeles således:
 

Biskoppens embede

Udgangspunktet for stiftet er biskoppens embede som et tilsynsembede. Biskoppen har tilsyn både med præster og menigheder i stiftet og har således et ansvar for at sikre, at samtlige områder i stiftet får den nødvendige kirkelige betjening. Det er eksempelvis biskoppen som fordeler præstestillingerne i stiftet.

Biskoppen har desuden et ansvar for at løfte større kirkelige opgaver i stiftet og en væsentlig formidlingsopgave i stiftet samt mellem folkekirken og det øvrige samfund.

Derudover varetager biskoppen opgaver som klageinstans ved uenighed om forretningsgangen i menighedsråd og provstiudvalg, opgaver i forbindelse med de ansatte ved kirker og kirkegårde, opgaver på præsteområdet, for eksempel godtgørelse og lønforhold samt godkendelseskompetencer med videre på tjenesteboligområdet. Gennem Folkekirkens Lønservice varetages opgaven med lønadministration og lønservice for langt hovedparten af menighedsrådenes ansatte.
 

Stiftsøvrighedsområdet

Stiftsøvrigheden er et kollegialt organ som siden 1793 har bestået af biskoppen og stiftamtmanden. Dette gælder også efter kommunalreformen i 2007, idet statsforvaltningsdirektøren eller en af direktøren udpeget stedfortræder varetager funktionen som stiftamtmand i landets stifter.

Stiftsøvrighedens opgaver omfatter følgende: 

  • Juridisk tilsyn med menighedsråd og provstiudvalg
  • Tilsyn med menighedsrådenes forvaltning af kirker og kirkegårde
  • Godkendelse af ændringer i kirkebygninger, som er mere end 100 år samt udvidelser og anlæggelse af kirkegårde
  • Statslig sektormyndighed i henhold til planloven
  • Deltagelse i Landemodet
     
Stiftsrådet

Der er i hvert stift nedsat et Stiftsråd, som i henhold til lov om folkekirkens økonomi af 29. marts 2014 har til opgave at bestyre stiftsmidlernes forvaltning. Stiftsrådet bestyrer midlerne på menighedsrådenes vegne og fastsætter herunder en politik for udlån af stiftsmidlerne til de lokale kasser. Stiftsmidlerne, som består af kirkernes og præsteembedernes kapitaler udgør på landsplan godt fem milliarder kroner.  

Lov om folkekirkens økonomi medførte tillige, at Stiftsrådet kan udskrive et bindende stiftsbidrag fra kirkekasserne til aktiviteter i de enkelte stifter. En af Stiftsrådets primære opgaver er derfor udskrivning og forvaltning af det bindende stiftsbidrag. Det bidrag, som udskrives, kan ikke overstige én procent af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet. 

Stiftsbidraget kan betegnes som stiftets dispositionsbeløb til støtte og udvikling af det kirkelige liv i stiftet og kan anvendes til opgaver indenfor kommunikation, formidling af kristendom og udvikling af projekter inden for undervisning, diakoni, medier, kirkemusik og lignende. 

Roskilde Stift